Top

Muziek Opmaat Drachten, Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 2014 – Muziekopleiding Opmaat

1.1 Inschrijving
De inschrijving voor muzieklessen, workshops, bandcoaching of persoonlijke trajecten, wordt vastgelegd door middel van een volledig ingevulde en ondertekende* inschrijfformulier voorafgaand aan de eerste les . Mocht u na de intake-periode afzien van verdere lessen, dan wordt de overeenkomst automatisch beëindigd. 

* indien de cursist minderjarig is, dient de overeenkomst ondertekend te worden door een ouder of voogd.
 
1.2 Lesperiode
De reguliere lesperiode loopt vanaf de eerste week na de zomervantie tot  de week voor de zomervakantie. Lessen vinden, tenzij anders overlegd, wekelijks plaats.  Tenzij anders besproken tussen cursist en docent, vinden er geen lessen plaats gedurende schoolvakanties.
 
1.3 Betaling
Het lesgeld dient bij aanvang van de lesperiode te zijn voldaan, betaling van het lesgeld geschiedt elk kwartaal. U ontvangt hiervoor een factuur per post. Voor het introcutie pakket kunt u een aparte factuur verwachten. Bij het uitblijven van betaling zonder kennisgeving, krijgt u eenmalig een schriftelijk verzoek om binnen zeven dagen te betalen, vermeerderd met € 9,00 administratiekosten.
Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting behoudt muziekopleiding Opmaat zich het recht voor de leerling de verdere toegang tot de lessen, al dan niet tijdelijk, te ontzeggen.Bovendien kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incasso-bureau. Eventuele incassokosten komen voor rekening van de betalingsplichtige.

1.4 Opzegging
Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk worden aangegeven met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand voor het aflopen van de overeenkomst. Indien cursist voor de eerste keer inschrijft, heeft de cursist de mogelijkheid om de overeenkomst na vijf introductie-lessen mondeling of schriftelijk te beëindigen. 

2.1 Verhindering of ziekte docent
Bij verhindering van de docent wegens ziekte o.i.d. wordt telefonisch bericht gegeven aan de cursist, en wordt tevens direct gepoogd een vervangende les in te plannen. Wanneer er geen vervangende les mogelijk blijkt te zijn tijdens de reguliere les-periode, dan kan de les buiten deze periode om worden ingehaald of wordt het lesgeld gerestitueerd.

2.2 Verhindering van de cursist
Wanneer de cursist om welke reden dan ook verhinderd is, dient dit tijdig telefonisch of per email gemeld te worden. Niet gevolgde lessen van de cursist zijn voor rekening van de cursist. 

2.3 Restitutie
Het is niet mogelijk om tot restitutie te verzoeken.
Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen, ter beoordeling Muziekopleiding Opmaat, kan bij verhindering van de cursist tot restitutie worden verzocht.
 
3.1 Algemeen
Deze algemene voorwaarden kunnen ten alle tijden worden gewijzigd. Muziekopleiding Opmaat is hierbij verplicht tot tijdelijke kennisgeving aan de cursist. Op alle rechtsverhoudingen tussen cursist en Muziekopleiding Opmaat is het Nederlands recht van toepassing.